ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА LIVEXT.COM Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уебсайт, се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между„МК Спорт“ЕООД  (наричан по-долу livext.com) от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн livext.com (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от „МК Спорт“ЕООД (наричани за краткост Услуги). Тези общи условия обвързват всички потребители, които извършват регистрация на сайта livext.com. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на livext.com (с изключение на линка към настоящите Общи условия), Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. „МК Спорт“ЕООД е дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. Твърдишки проход 15 ; вписано в Агенция по вписванията с ЕИК201716691

 1. Условия за използване на Сайта на livext.com

Потребителят разбира и декларира съгласието си с обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят “във вида, в който са публикувани”. Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че част от стоките, публикувани на Сайта, могат да бъдат посочени като налични в магазинната мрежа, но да няма наличност от тези стоки и продукти, както и аксесоари към тях при заявяване на поръчка на тези стоки чрез on-line системата за покупки. Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че заявената от него поръчка може да претърпи промени, които  livext.com се задължава да съобщи на потребителя на предоставения от него е-мейл и/или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин до момента на получаване на потвърждение за окончателното изпращане на потвърдената поръчка до адреса на потребителя.

 1. Задължения на потребителя при регистриране

За целите на използване на Сайта на livext.com, Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни); В случай, че  Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, livext.com има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част от или до всички свои услуги, както и livext.com не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, извършена във връзка с получената от потребителя информация.

 1. Защита на личните дании

„МК Спорт“ЕООД обработва личните данни, които получава при оперирането на интернет страница https://livext.com в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”) и свързаната правна уредба, включително Закона за защита на личните данни.  3.1. Какво са Личните данни „Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице; 3.2. Какви Лични данни обработваме  Категориите лични  данни, които се обработват са „обикновени” лични данни – имена, електронна поща, адрес, IP адрес,  телефонен номер, e -mail и др. 3.3. За какви цели получаваме  Лични данни Целите за които „МК Спорт“ЕООД обработват личните данни са:

 • Дейности по управление на електронния ни магазин:
 • Изпълнение на направена поръчка/и от електронния магазин на „МК Спорт“ЕООД на основание сключването на договор;
 • Поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги
 • Рекламата на стоки и услуги на „МК Спорт“ЕООД.
 • Ползването на „бисквитки”.  
 • Използваме лична информация, защото тя ни помага в разработването, доставката и усъвършенстването на продуктите, услугите, съдържанието и рекламата ни.
 • Възможно е периодично да използваме личната Ви информация, за да изпращаме важни съобщения като известия относно покупките Ви и промени в правилата, условията и различните ни политики.
 • Възможно е и да използваме личната Ви информация за вътрешни цели като проверки, анализ на данни и проучвания за усъвършенстването на продуктите, услугите и комуникацията с клиентите на „МК Спорт“ЕООД.
 • Ако участвате в събития, лотария, конкурс или промоция, е възможно да използваме предоставената от Вас информация, за да администрираме тези програми.

3.4.  На какво основание обработваме Вашите лични данни Обработването на личните данни се основава на съгласие на субекта на лични данни, съобразно разпоредбата на чл. 6, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/679, а именно – субектът на данните е дал съгласие за обработване на данните му за изрично посочените цели. Обработването е необходимо и за изпълнение на предлаганата услуга, съгласно чл. 6, параграф 1, буква б). 3.5.  На кого разкриваме Вашите лични дании В дадени случаи „МК Спорт“ЕООД може да разкрива лични данни пред наши партньори, които работят за нас, като предоставят продукти и услуги, свързани с дейността на Дружеството или помагат на „МК Спорт“ЕООД в маркетинга към клиентите. Личната информация ще бъде споделяна от нас само с цел усъвършенстване продуктите, услугите и рекламата ни; тя няма да бъде споделяна с трети страни за техни маркетингови цели. Когато законът изисква това от нас, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене – „МК Спорт“ЕООД може да разкрие личните ви данни пред трети лица. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно. 3.6. Трансфер в трети страни „МК Спорт“ЕООД не прехвърля данните Ви  в трети страни извън ЕС като правило. В отделни случаи е възможно данните Ви да бъдат прехвърлени в трети страни за изпълнение  на договор между „МК Спорт“ЕООД и дружество, действащо като изпълнител за определени услуги. В тези случаи „МК Спорт“ЕООД гарантира този трансфер да бъде извършен при пълно съответствие с нивото на защита на лични данни, което се предоставя с Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).   3.7. В какъв срок съхраняваме Вашите лични дании  Срокът, за който ще съхраняваме Вашите  лични данни, е осем години от датата на даденото от Вас съгласие. 3.8. Какви мерки за защита на личните данни предприемаме Мерките за сигурност които се прилагат за защита на личните данни са: въвеждане както към момента на определянето на средствата за обработване, така и към момента на самото обработване, на подходящи технически и организационни мерки, които са разработени с оглед на ефективното прилагане на принципите за защита на данните, като свеждане на данните до минимум, и интегриране на необходимите гаранции в процеса на обработване, както и въвеждане на подходящи технически и организационни мерки, за да се гарантира, че по подразбиране се обработват само лични данни, които са необходими за всяка конкретна цел на обработването. 3.9. Какви са Вашите права Във връзка със събирането и обработването на личните данни, Вие имате следните права:

 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни  и право на достъп по всяко време до личните си данни;
 • имате право да прехвърлите личните си данни на друг администратор на лични данни, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
 • имате право да поискате  да коригираме без ненужно забавяне неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални. За целите на коригиране или допълване на личните Ви данни трябва да подадете отделна декларация, в която да посочите актуални лични данни;
 • имате право да поискате  личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте оттеглил своето съгласие; когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора; когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Личните Ви данни може да не бъдат изтрити само на някоя от следните причини: А) упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; Б) за спазване на правно задължение от администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора; В) по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; Г) за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 • имате право да поискате администраторът на личните Ви данни  да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани.
 • имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработване на личните Ви данни по всяко време с отделна молба, депозирана пред нас.
 • имате право на възражение срещу обработването на личните Ви данни, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).
 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящите условия, ще Ви предоставим ново известие за защита на данните и когато и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новото обработване.

3.10. КАКВИ СА ПОСЛЕДИЦИТЕ АКО ОТТЕГЛИТЕ СЪГЛАСИЕТО СИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ При оттегляне на съгласието си за обработване на личните му данни, всеки субект на лични данни може да го направи по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването преди оттеглянето. Оттеглянето на съгласието може да стане през електронна форма на сайта https://livext.com, или на следния email: support@livext.com – Оттеглянето на съгласието за обработка на данните за целите, посочени по-горе ще има за резултат това, че „МК Спорт“ЕООД няма да може да Ви изпраща съобщения и свои издания с рекламна, маркетингова и търговска цел, както и да контактува с Вас по въпроси, свързани с клиентската програма по електронен път. – Оттеглянето на съгласието за обработка на данните за целта, посочени по-горе ще има за резултат това, че „МК Спорт“ЕООД няма да може да контактува с клиента си по въпроси, свързани с клиентската програма, на посочения от него мобилен телефон, както и да му изпраща sms съобщения и съобщения чрез приложението Viber с рекламна, търговска и маркетингова цел. ДАННИ ЗА КОНТАКТ АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ПО ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ, МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ ТОВА ПО СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:  На имейл адрес: support@livext.com По пощата: Гр. София, жк. Дружба 2 бл. 514 Вх. В ап. 12

 1. Авторски права и ограничения свързани с тях.

LiveXT.com предоставя правото на Потребителите да използват всички услуги, които са посочени в Сайта само за лични нужди с нестопанска цел и при условие че не се нарушават авторските права на LiveXT.com или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена и нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права. LiveXT.com си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между LiveXT.com и лицето публикуващо информацията.При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права LiveXT.com не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.Всички предоставени от LiveXT.com стоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права , се предоставят на Потребителите в оригиналният си вид, опаковка и носител без каквото и да било въздействие от страна на LiveXT.com и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България.  

 1. Представяни стоки и услуги на Сайта.

Информацията за стоките в Сайта е разпределена по видове групи и подгрупи; В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта, е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта. LiveXT.com си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски език, когато: а) Съществува опасност с превода и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката; б) Няма общоприета еднозначна терминология на Български език; Всички цени, посочени на сайта, са в Български Лева и с включен ДДС. LiveXT.com има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на Сайта с форма за on-line покупки преди доставката им за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните продукти.  LiveXT.com не носи отговорност ако поради технически или технологичен проблем, или липса на нужните материали, не успее да изпълни извършената на Сайта поръчка.

 1. Закупуване на стока и/или услуга, представена в LiveXT.com

Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта на LiveXT.com. При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида на стоките и количеството им, начина и сроковете за доставка,според предложените на Сайта възможности.По всяко време преди окончателното потвърждение на Поръчката с попълването на формата за on-line покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги. При извършвае на поръчка на Сайта Потребителят влиза в договорни отношения със „МК Спорт“ЕООД, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия, поръчката се смята за окончателно извършена след получаване на потвърждение на поръчката, следвайки инструкциите, посочени в Сайта; LiveXT.com има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, LiveXT.com има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обещетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.  

 1. Доставка на закупени стоки

Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки до дома Ви е в рамките на 15 работни дни след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което ще бъдете уведомени своевременно от наш сътрудник. Доставката на продуктите, поръчани от LiveXT.com е безплатна в рамките на Република България, изключая случаите, в които Потребителите са уведомени от сътрудник на „МК Спорт“ЕООД за настъпила промяна в това условие или при описани специални условия на продуктовата страница. Доставката се извършва до адрес на клиента , като „МК Спорт“ЕООД и партньорската куриерска фирма не поемат ангажимента по внасянето на продукта в дома на клиента. LiveXT.com може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон, факс, електронна поща на извършената поръчка. В случай, че Потребителят откаже да предостави изискваната от LiveXT.com информация, отказът от предоставянето й автоматично води до отмяна на поръчката с или без допълнително уведомление на Потребителя. Цената за доставка е посочена под информацията, публикувана за самия артикул, и се калкулира автоматично в стойността на поръчката. LiveXT.com не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера, извършващ доставката и/или поради независещи от LiveXT.com обстоятелства. При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на външни видими дефекти – при прегледа евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера незабавно и да уведоми сътрудник от отдел Логистика на тел.: 0899779229. При приемане на пратката от Потребителя без забележки, всички и всякакви претенции за въшни видими дефекти са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай,че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на пратката и/или не бъде незабавно уведомен сътрудник от отдел Логистика на „МК Спорт“ЕООД, Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата. В случаите, когато от LiveXT.com са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката,  но не „МК Спорт“ЕООД  отговорност за неточно изпълнение на поръчката вследствие на подадената невярна информация от Потребителя. При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите ги документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.   В случай че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, LiveXT.com се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки. Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки в срок от 24 часа от уведомяването за такова искане на сътрудник от отдел Логистика или на тел.: 0899779229 LiveXT.com си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка. LiveXT.com извършва доставки чрез куриер/и, както на територията на България, така и извън нея.

 1. Заплащане на закупени стоки и услуги

При извършване на заплащане в брой на поръчаните стоки и услуги, Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на LiveXT.com или на неговия представител/подизпълнител, изпълняващ доставката, пълната стойност на доставената стока съгласно потвърдената поръчка. В случай, че в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на доставка, Потребителят откаже частично или изцяло закупените стоки, LiveXT.com се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума за тяхното закупуване. В случай че Потребителят не реализира правото си на отказ от закупените стоки или услуги в горепосочения срок, LiveXT.com автоматично трансформира депозита като заплащане на стойността на поръчаните стоки или услуги. При заплащане по банков път, Потребителят депозира сума равна на стойността на доставената стока съгласно потвърдената поръчка в банковата сметка на „МК Спорт“ЕООД, посочена в генерираната фактура и едва след като депозитът бъде потвърден като получен и банковата сметка бъде заверена със съответната сума, LiveXT.com изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги. В случай че в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на доставка Потребителят откаже частично или изцяло закупените стоки, LiveXT.com се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума за тяхното закупуване. В случай,че Потребителят не реализира правото си на отказ от закупените стоки или услуги в горепосочения срок, LiveXT.com автоматично трансформира депозита като заплащане на стойността на поръчаните стоки или услуги. При плащане чрез виртуален ПОС терминал/Paypal, Потребителят депозира сума, равна на стойността на доставената стока съгласно потвърдената поръчка чрез виртуален ПОС терминал/Paypal и едва след като транзакцията на депозита бъде потвърдена, LiveXT.com изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги. В случай, че в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на доставка Потребителят откаже частично или изцяло закупените стоки, LiveXT.com се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума за тяхното закупуване. В случай,че Потребителят не реализира правото си на отказ от закупените стоки или услуги в горепосочения срок, LiveXT.com автоматично трансформира депозита като заплащане на стойността на поръчаните стоки или услуги.   

 1. Отказ от закупена стока

Потребителят има право да откаже и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него стоки в срок от 14 (четиринадесет) дни от получаване на стоките на адреса за доставка, в случай че същите са с запазена опаковка в нейната цялост (опаковката на пратката може да бъде отваряна), в пълна окомплектовка и стоките са във вида, в който са получени с придружаващата ги документация (фактура и гаранционна карта) и при условията по чл. 55 от Закона за защита на потребителите. Срокът за отказ е 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, адрес и телефонен номер и за решението си да се откажете от договора с писмо, изпратено по пощата. Куриерската пратка обратно към офиса е за сметка на клиента. Можете да използвате стандартен формуляр за отказ и ако желаете да получите такъв, пишете на support@livext.com, но това не е задължително. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

 1. Други

LiveXT.com има право да променя едностранно всички условия за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта, без предварително уведомление до Потребителя. LiveXT.com си запазва правото да изпраща на Потребителя съобщения, свързани с нови продукти и услуги, с промоции и/или с промени в условията и начините за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани оn-line чрез Сайта на LiveXT.com на формата за контакт, или чрез сътрудник от отдел Логистика на тел.: 0899779229, в рамките на работното време: от 9:00 до 18:00 часа, от понеделник до петък. Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите. LiveXT.com не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия.   При използване на Сайта на LiveXT.com, Потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство.

 

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА LiveXT.com С НАТИСКАНЕ (КЛИКВАНЕ) НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НА САЙТА, КАКТО И С ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ) И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА. ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА СПОРОВЕ МОЖЕ ДА СЕ ОБРЪЩАТЕ И КЪМ КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА СЛЕДНИЯ WEBSITE ИЛИ НА ТЕЛЕФОН 0700 111 22.